Nyilatkozatok

Minden jog fenntartva! 
PentaCore Laboratórium 
©Copyright 2008-2022

Ezen oldalak tartalmát a PentaCore Laboratórium felügyeli.
Fenntartjuk a Web rendszerünkben található információk változtatási jogát minden előzetes bejelentés nélkül.

Az oldalakon olvasható anyagok betegtájékoztatási, oktatási, kutatási, és a PentaCore Laboratórium pácienseinek és érdeklődőinek kapcsolattartását megkönnyítő adatokat tartalmaznak.

Impresszum

Tulajdonos és weboldal üzemeltető: PentaCore Lab Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1094 Budapest, Bokréta u. 5.
Cégjegyzékszáma: 01-09-907101
Adószáma: 14240302-2-43
Képviseli: Dr. Kovács Eszter és Kiss Gábor ügyvezetők

Itt tudja letölteni aktuális, a GDPR rendelkezésnek megfelelő adatkezelési dokumentumainkat:

Adatvédelmi szabályzat

ÜGYFÉL adatkezelési tájékoztató

Az információk tulajdonjogáról

Kijelentjük, hogy a PentaCore Laboratórium (és partnereink) birtokolják a rendszerünkben található információkat.

A PentaCore Laboratórium oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Látogatóink – kizárólag a regisztrációs jogosultsági szintjüknek megfelelően – az interneten szabadon elolvashatnak bármilyen oldalainkon megjelent információt. Későbbi megtekintés és értelmezés céljából letölthetnek vagy lementhetnek számítógépeikre a rendszerben tartalomként publikált file-okat, információkat, és ezeket kollégáiknak, pácienseiknek, barátjuknak, rokonuknak, ismerősüknek szabadon megmutathatják, illetve ilyen célokból lehetséges ezen anyagok kinyomtatása is.

Tilos azonban eltávolítani a böngészett és/vagy a letöltött oldalakon szereplő jogi- és tulajdonjogi-, illetve az esetleges szabadalomra vonatkozó információkat, tilos továbbá a tőlünk (nem csak internetes oldalainkról) származó információk árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és bármilyen formában történő ismételt megjelentetése.

A publikált anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

A PentaCore Laboratórium weboldalának üzemeltetője a PentaCore Lab Egészségügyi Szolgáltató Kft. (cégjegyzék:01-09-907101, adószám: 14240302-2-43, EU adószám: HU14240302, székhely: 1094 Budapest Bokréta u. 5., laboratóriumi telephely: 1094 Budapest Bokréta u. 7., ügyvezető: Dr. Kovács Eszter és Kiss Gábor, telefon: 06-1-696-1296).

Fontos figyelmeztetés

A PentaCore Laboratórium Internet oldalai nem csak szakemberek számára készültek, betegtájékoztató anyagok is elérhetőek lapjainkon keresztül.

Kijelentjük, hogy a Web-rendszerben található információk önmagukban nem alkalmasak arra, hogy a betegek, páciensek, saját diagnózist állítsanak fel, vagy az itt talált információkat bármilyen egyéb módon önmaguk gyógyítására használják.

A PentaCore Laboratórium semmilyen felelősséget nem vállal az oldalainak felhasználásából eredő egészségügyi problémákért, még akkor sem, ha az adott tartalmat szakorvos véleményezte.

Panaszok esetén keressék fel háziorvosukat vagy a megfelelő szakrendelést!

Weboldal adatkezelési tájékoztató

A PentaCore Lab Kft. (székhely: 1094 Budapest, Bokréta utca 5.; Cg.: 01-09-907101; telefonszám: 06-1-696-12-96; e-mail: info@pentacorelab.hu; weboldal: https://www.pentacorelab.hu/  a továbbiakban: „Társaság”), mint adatkezelő az alábbi információkat bocsátja az érintettek rendelkezésére az https://www.pentacorelab.hu/  weboldalon („Weboldal”), valamint a Társaság Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube oldalain (együtt: „Csatornák”) végzett adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan.

1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A Társaság a Weboldalon és a Csatornákon keresztül gyűjtött adatokat az alábbi célokból kezeli:
a) A Társaság tevékenységével, szolgáltatásaival, termékeivel, aktuális ajánlataival, kedvezményeivel, kapcsolatos információkat tartalmazó ingyenes hírlevél küldése. Kezelt adatok köre: Név előtag; vezetéknév; keresztnév; e-mail cím; telefonszám; hírlevelekre való kattintási előzmények.
b) A Társaság tevékenységével, működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos információk, fényképek, videók, egyéb anyagok megosztása az érdeklődők számára információs és népszerűsítési célokból. Kezelt adatok köre: A Csatornákra feliratkozott személyek neve.
c) A Társaság tevékenységével kapcsolatos vélemények, visszajelzések, stb. fogadása. Kezelt adatok köre: A Csatornákra feliratkozott személyek neve, illetve az általuk a Csatornákon közzétett bármely adatok.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, azaz az érintett személy hozzájárulásán alapul. Adatainak megadása önkéntes alapon történik. Azonban, ha nem adja meg a személyes adatait, úgy nem áll módunkban Önnek a kért hírlevelet, információkat stb. nyújtani. Továbbá Ön bármikor szabadon visszavonhatja a hozzájárulását a hírlevelekben megadott linken, a Csatornákról történő leiratkozás, vagy az info@pentacorelab.hu e-mail címre megküldött e-mail vagy levelezési címünkre küldött megküldött postai levél útján. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

3. Adatfeldolgozás

A Társaság megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy a nevében és megbízásából eljáró adatfeldolgozók kizárólag a Társaság utasításainak megfelelően, a vonatkozó magyar és uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljék a részükre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.. Az alkalmazott intézkedéssekkel kapcsolatban további információkat, valamint az intézkedésekről másolatot kérhet a PentaCore Laboratórium ügyvezetőitől postai úton, a Budapest, 1094, Bokréta utca 5. címre elküldött levélben.

4. Az adatkezelés időtartama

A Társaság az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintett jogosult: (i) személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

 • Hozzáféréshez való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon.
  A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, azon címzettek megjelölése, akik részére az adatokat továbbították.
  Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen a Társaság által kezelt személyes adatairól.
 • Helyesbítéshez való jog:
  Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.
 • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:
  Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és a Társaság köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog:
  Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.
 • Adathordozhatóság:
  Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
  Az érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 • Tiltakozáshoz való jog:
  Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy a Társaság nem kezelheti tovább ezen adatokat.
  Továbbá az érintett mindenkor jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közvetlen üzletszerzés (pl. hírlevél küldése) céljából történő kezelése ellen.
  Ilyen esetben a Társaság ilyen célból a továbbiakban nem kezeli az érintett adatait.

 

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.
Az érintett a fenti jogait a Társasága Budapest, 1094, Bokréta utca 5. címére  dr Kovács Eszternek és Kiss Gábornak (ügyvezetők) küldött postai levél útján gyakorolhatja. A Társaság a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 (egy) hónapon belül megválaszolja.
Az érintett továbbá jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

Az Ön hozzájárulásának függvényében a jelen Weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket”, azaz az Ön böngészőjén és/vagy eszközén elhelyezett szöveges fájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését.
A „sütik” által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a látogató IP-címét) a Google saját szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a Weboldal használatának értékelésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a Weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja a látogatók IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával a „sütik” használata letiltható, azonban ilyen esetben általában nem lesz az elvártnak megfelelő a Weboldal működése sem, egyes funkciók működése hibás is lehet. A sütikkel kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a www.allaboutcookies.org weboldalt.
A Google Analitika adatkezelési gyakorlatáról további információkat itt talál: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008

7. A jelen tájékoztató módosítása

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az utolsó frissítés dátuma a jelen Tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

Utolsó módosítás dátuma: 2022. szeptember 13.